КОРПУС БАЙСУНСКОГО ГОВОРА: НАЧАЛО (НА ПРИМЕРЕ “Ж”КАЮЩЫХ ГОВОРАХ БАЙСУНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ)
PDF (Ўзбекча)

Ключевые слова

диалектический корпус, политический-экономический, хозяйственно-бытовой жизнь, электродистанционный обмен информации dialectological corps, economic, political, and economic everyday life, computerize texts, remote exchange of information dialektologik korpus, iqtisodiy-siyosiy, xo’jalik-maishiy hayot, matnlarni elektronlashtirish, masofaviy axborot almashish

Аннотация

В статье излогаеться мысли о узбекском национальном корпусе и проблемы электронированые единец говора Байсунского населения

PDF (Ўзбекча)

Библиографические ссылки

Abayev V.I. O razvitii literaturnix yazikov iranskix narodov Sovetskogo Soyuza. V. sb.: Zakonamernosti razvitiya literaturnix yazikov SSSR v sovetkuyu epoxy. Moskva,1969.

Ashirboyev S. O’zbek dialektologiyasi. –Toshkent, 2004.

Eshmo’minov А. “Ozbek tili milliy korpusining sinonim so’zlar bazasi” filolog. fan. bo’yicha falsafa doktori (PhD)…diss. Avtoref. –Qarshi. 2019.

Reshetov V.V., Soabdurahmonov Sh. O’zbek dialektologiyasi. –Toshkent, 1978.

Y.B.Ivansova. Tomskiy dialektniy korpus: obosnovaniye kosepsii I perspektivi razvitiya. “Voprosi leksikografii-Russian Journal of Leksicograpfhy”, 2017, 11, 54-70-str

Vinogradov B. B. Razvitiya sovetskogo yazikoznaniya. Izd. APN. -Moskva, 1950.

Yurina Y. A. Tomskiy dialektniy korpus: v nachale puti. Vestnik Tomskogo universiteta №2 (14) 2011.

Захаров В.П. Корпусная лингвистика: Учебно-метод. пособие. –СПб., 2005. – 48 с.

O’zbek tilining izohli lug’ati I-V tomlar, -Toshkent, 2006-2008.

Chesnokova. I.D. Manshin M.Y. Natsionalniy korpus russkogo yazika kak osnovnoy instrument poiska lingvisticheskix issledovaniyax (na primere poiska antonimov v publitsisticheskix tekstax). Izvestiya VGPU filologicheskiye nauki, 2018.